Štatút súťaže

  1. Ocenenie Podnikové médium roka (ďalej len PMR) je prestížnou súťažou, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Klub podnikových médií.
  2. Poslaním PMR je vyhľadávať a vo viacerých kategóriách oceňovať najlepšie formy internej a externej podnikovej komunikácie. PMR je otvoreným fórom pre pravidelné stretnutia expertov a pracovníkov v oblasti podnikovej komunikácie.
  3. PMR vytvára priestor pre vznik asociácie podnikovej komunikácie s ambíciou prezentovať Slovenskú republiku na pravidelných porovnávacích podujatiach organizovaných Európskym združením národných asociácií podnikovej komunikácie.
  4. PMR je financované predovšetkým z účastníckych poplatkov a sponzorských príspevkov. Sponzorom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s týmto štatútom a finančne či iným spôsobom podporuje organizáciu PMR.
  5. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky fyzické a právnické osoby (podnikateľské subjekty, orgány verejnej správy, rozpočtové a príspevkové organizácie, školské zariadenia, profesijné združenia a neziskové organizácie) vydávajúce vlastné podnikové médium.
  6. Do súťaže je zaradené iba také podnikové médium, prihlasovateľ ktorého v stanovenom termíne zašle:
   • 1. vyplnenú záväznú prihlášku
   • 2. päť výtlačkov troch po sebe idúcich čísel v prípade periodika (podnikové noviny a časopisy
   • 3. päť vyhotovení iných tlačových materiálov (neperiodické médiá, letáky, tlačoviny spadajúce pod iné formy, podnikové brožúry, podnikové kalendáre, výročné srávy)
   • 4. odkaz na elektronickú stránku – pokiaľ je otvorená (webové stránky, facebook, elektronický magazín)
   • 5. päť kópií na USB kľúči pri elektronických médiách (neotvorené pre verejnosť – elektronický magazín, virál, elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia, intranet s ukážkami minimálne 3 stránok, ktoré nenesú interné utajované informácie)
   • 6. podkladový materiál o prihlasovanom médiu
   • 7. prihlasovací poplatok
  7. Okrem hlavných kategórií usporiadateľ vyhlasuje aj špeciálne ceny – GRAND PRIX pre najlepšie médium roka, najlepšia obsahová stránka, najlepšia grafická stránka, najlepšia titulná stránka, najperspektívnejšie médium malých a stredných podnikateľov, najlepšie médium miest a obcí, ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií, za pomoc deťom v núdzi, za invenčné postupy pri tvorbe
  8. Víťazi jednotlivých súťažných kategórií získavajú certifikát oprávňujúci používať titul Podnikové médium roka do vyhlásenia nového ročníka súťaže. Podnikové médiá umiestnené na prvých troch priečkach sú ocenené diplomom a plaketou.